Vedtægter

§1 Navn og formål

Foreningens navn er “Kunstnernes Retshjælp”. Kunstnernes Retshjælp har til formål at yde juridisk bistand, baseret på vederlagsfri medhjælp, til udøvende og skabende kunstnere i sager angående disse personers virke som kunstnere.

§2 Medlemskab

Som medlemmer kan optages advokater, andre juridiske kandidater og studerende samt andre sagkyndige. Medlemmer optages af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan ved motiveret beslutning bestemme, at et medlem ekskluderes af foreningen. Medlemmet er berettiget til at bringe spørgsmålet op på næste generalforsamling, som herefter træffer den endelige afgørelse.

§3 Økonomi

Kunstnernes Retshjælps virksomhed finansieres ved frivillige bidrag. Bestyrelsen kan bestemme, om der ved behandlingen af sager skal betales et gebyr.

§4 Hæftelse af forpligtelser

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Foreningens bestyrelse sørger for, at foreningens fulde navn oplyses, når der indgås aftaler på Kunstnernes Retshjælps vegne. Kunstnernes Retshjælp tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

§5 Generalforsamling

Kunstnernes Retshjælps øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året af bestyrelsen ved skriftlig indkaldelse ned mindst 14 dages varsel med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  4. Valg af bestyrelse
  5. Indkommende forslag
  6. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes af bestyrelsen, når bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer skriftligt anmoder herom.

Forslag som ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være begrundede og skal indsendes til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes. Bestyrelsen udsender forslaget til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

§6 Beslutninger af generalforsamling

Bestyrelsen og de øvrige medlemmer kan deltage i generalforsamlingen med stemmeret. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, dog skal ændringer i vedtægterne vedtages på en generalforsamling af mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede. Opnår forslaget ikke den krævede tilslutning, indkalder bestyrelsen med en måneds varsel til ny generalforsamling, på hvilken forslaget da kan vedtages af 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede.

§7 Bestyrelse

Kunstnernes Retshjælp ledes af en bestyrelse bestående af 4 til 6 personer, hvoraf mindst 3 skal være medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og kasserer.

§8 Tilsyn

Bestyrelsen fører tilsyn med Kunstnernes Retshjælps virksomhed og udøver det med administration og repræsentation forbundne arbejde samt antager den fornødne lønnede medhjælp. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde på begæring af et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, dog er formandens stemme i tilfælde af stemmelighed afgørende.

§9 Retningslinjer

Bestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinier for Kunstnernes Retshjælps organisation og for forretningsgangen ved behandling af sag.

§10 Regnskab

Bestyrelsen udarbejder et regnskab. Regnskabsåret er kalenderåret.

§11 Opløsning

Hvis foreningen opløses, må ingen del af dennes formue tilfalde medlemmerne, men skal tilfalde kulturministeriet.
_______________

Ovenstående vedtægter for Kunstnernes Retshjælp er vedtaget på foreningens generalforsamling den 18. februar 2000.